-->

Tips Trik Seputar Internet dan Bisnis

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Soal Ulangan Ujian Pendidikan Agama Islam kelas 8 Semester 1 UAS PAI kelas 8 SMP


Soal-Ulangan-Ujian-Pendidikan-Agama-Islam-kelas-8-Semester-1-UAS-PAI-kelas-8-SMP
Soal Ulangan Ujian Pendidikan Agama Islam kelas 8 Semester 1 UAS PAI kelas 8 SMP Soal-Ulangan-Ujian-Pendidikan-Agama-Islam-kelas-8-Semester-1-UAS-PAI-kelas-8-SMP 


Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal   Pendidikan Agama Islam PAI kelas 8 SMP Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1  kelas 8 SMP yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP semester 1 tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  1

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kelas/ Semester : VIII (Delapan )/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 90 menit

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling  tepat !

1. Pada zakat fitrah yang dibersihkan adalah…
a. Jiwa orang yang zakat c. Harta dari keluarga yang zakat
b. Jiwa dari keluarga yang zakat d. Harta dan jiwa orang yang zakat

2. Sedangkan pada zakat maal yang dibersihkan adalah…
a. Jiwa orang yang zakat c. Harta dari keluarga yang zakat
b. Jiwa dari keluarga yang zakat d. Harta dan jiwa orang yang zakat

3. Setelah terbenam matahari terakhir bulan Ramadhan sampai menjelang saat Id setiap muslim berkewajiban…
a. Zakat harta c. Zakat Mal
b. Zakat fitrah d. Zakat Amwal

4. Kadar kartu tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat, adalah pengertian menurut istilah dari…
a. Sedekah c. Hadiah
b. Zakat d. Hibah

5. Orang yang bernadzar puasa, bila tidak dilaksanakan puasanya, maka ia itu…
a. Punyautangpuasa c. membayar zakat
b. Termasukkafir d. dosabesar

6. Orang yang tidak mampu melakukan puasa Ramadhan karena factor usia, maka ia wajib…
a. Mengganti pada hari lain c. Membayar orang lain agar berpuasa untuknya
b. Membayar fidayah d. membayardenda

7. Hukum melaksanakan puasa pada hari tasyrik adalah…
a. Haram c. makruh
b. Sunnah d. wajib

8. Meninggalkan puasa Ramadhan karena sebagai musafir, maka baginya ialah…
a. membayar fidayah
c. mengqadha puasa sebanyak yang ditinggalkan
b. mengqadha puasa dan membayar fidayah
d. memberi makan fakir miskin

9. Orang yang berpergian jauh/musafir boleh membatalkan puasa dan…
a. Membayar fidayah c. mengganti pada hari lain
b. Membayar zakat d. digantikan oleh orang lain

10. Macam-macam puasa berikut yang termasuk puasa wajib, kecuali…
a. Ramadhan c. nazar
b. Syawal d. kifarat

11. Sujud syukur dilakukan di…
a. Masjid c. tempat kejadian
b. Rumah d. dimana saja

12. Ketika mendapatkan keberuntungan, kita dianjurkan untuk melakukan…
a. Sujud tilawah c. sujud sahwi
b. Sujud syukur d. sujud hormat13. Ungkapan syukur yang paling sederhana adalah…
a. Membaca hamdalah c. membaca takdir
b. Membaca tahlil d. membaca isthifar

14. Sujud tilawah disunnahkan untuk dilakukan ketika…
a. Diluar sholat c. didalam maupun diluar sholat
b. Di dalam sholat d. lebih baik di luar sholat

15. Lafal dibawah ini merupakan bacaan sujud…

Soal-Ulangan-Ujian-Pendidikan-Agama-Islam-kelas-8-Semester-1-UAS-PAI-kelas-8-SMP

a. Syukur c. tilawah
b. Sahwi d. sholat

16. Waktu melakukan sujud sahwi adalah…
a. Sesudah salam c. tahiyatakhir sebelum salam
b. Sebelum tahiyatakhir d. sebelum sujud rukun

17. Sujud yang dilakukan ketika menemukan ayat-ayat sajdah dalam al-qur’an disebut sujud…
a. Rukuntilawah c. syukur
b. Tilawah d. sahwi

18. Apabila didatangi orang fasiq membawa kabar yang menjelaskan orang lain maka sikap kita seperti dibawah ini, kecuali…
a. Mendengarkan dan mempercayai kabar tersebut
b. tidakseuzan terhadap orang yang diberitakan
c. Tidak percaya kabar tersebut
d. mencarikebenarankabartersebut

19. Berikut yang tidaktermasukciri-ciri orang yang tawakaladalah…
a. Menyerahkankeputusankepada Allah Swt. c. berharappertolongan Allah Swt.
b. Tidakmeninggalkanusaha/ikhtiar d. tidakgelisah

20. Dibawahinimerupakancarabaerimankepadakitab Allah adalah…
a. Mempercayaikitabberisifirman Allah c. mengikutisemuaajaranempatkitabsuci
b. Tidakmebedakankitabsatudenganlainnya d. umatislamhanyameyakinidantidakmengamalkan

21. Dibawahini yang tidaktermasukdariisikandunganPiagamMadinahadalah…
a. Toleransi c. kewajibanmembayarpajak
b. Tolong-menolong d. pengangkatanNabi Muhammad saw, sebagaipemimpin
UmatpendudukMadinah

22. Untukmempersatukanumatislamdan non islam di Madinah, Nabibersamaparasahabatmenyusun…
a. Undang-undang c. aturanhidup
b. Tata tertib d. PiagamMadinah

23. Langkah-langkah yang dilakukanNabi saw. diMadinahadalah…
a. Berdagang c. membangun masjid
b. Belanja d. membangunrumah

24. ReaksimasyarakatMadinahterhadaphijrahNabidansahabatnyaadalah…
a. Menolak c. acuhtakacuh
b. Menerimadengansyarat d. menyambutdengangembira

25. Umatislam yang pendudukkotaYatsribdisebutdengan…
a. Muhajrin c. Anshar
b. Mujahidin d. Mujtahidin

26. Umatislammakkah yang ikuthijrahNabidisebutdengan…
a. KaumMuhajirin c. KaumAnshar
b. Kaum Mujahidin d. KaumMutjahidin

27. Sebagaipenyebab yang mendorongNabiHijrahadalah…
a. Ada ancamandantekanan orang KafirQuraisy c. adanyaambisiumatislam
b. Adanyadoronganmenguasaiwilayah d. adanyakeinginanmencaridaerahynagsubur

28. Tujuandaripada zakat fitrahdisampinguntuksadaqahkepada fakir miskinjugauntuk…
a. Membaggakandiri c. mencaridukungan
b. Dihormati orang lain d. menyucikandiri

29. Pengguan zakat fitrahmenurutNabi saw. adalahuntuk….
a. Kepentinganproduktif c. kepentingan social
b. Kensumtif fakir miskin d. kepentingan jihad di jalan Allah

30. Pengetian Ibnu Sabil adalah…
a. Orang berpergian jauh, sampai kehabisan bekal
c. Orang berpergian jauh, bekal bakal berkelebihan
c. Orang berpergian jauh, bekal masih mencukupi
d. Musafir yang berkecupan

31. Semua kitab Allah berisi tentang…
a. Aturan hidup c. tata cara hidup
b. Sejarah hidup d. kebahagiaan hidup

32. Setiapmanusia yang mengikutiisikitab Allah, makahidupnyaakan…
a. Tersesat c. selamat
b. Tersiksa d. terhormat

33. Semuakitab Allah yang diturunkankepada par Nabi da Rasulberisitentang…
a. Petunjukkehidupan c. perintahberbuattercela
b. Laranganberpikiranmaju d. laranganmencintaidunia

34. Kesuciankitabsuci Al-Quran bagiumat Islam terletakpada…
a. Bentuknya c. isinya
b. Cara turunnya d. proses turunnya

35. KitabTauratditurunkanpadaabad…
a. 15 SebelumMasehi c. 12 SebelumMasehi
b. 10 SebelumMasehi d. 1 Masehi

36. KItabTauratdiberikanuntukpetunjukbagi…
a. Umatislam c. UmatNabiNuh
b. Bani Adam d. BaniIsrail

37. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk…
a. KaumYahudi c. KaumNasrani
b. BaniAdan d. Umatislam

38. Kitabinjilmenjadipedomanbagipengikut agama…
a. Islam c. Nasrani
b. Majusi d. Yahudi

39. Hukum-hukum yang berkaitandengankeyakinandisebut…
a. Khuluqiyah c. amaliyah
b. Fi’liyah d. I’tiqafiyah

40. Perjanjian manusia kepada Allah untuk pengakuan menjadikan Allah sebagai satu-satunya
Tuhan ketika usia…
a. 30 hari dalam kandungan c. 40 hari dalam kandungan
b. 100 hari dalam kandungan d. 120 hari dalam kandungan

41. Menurut surat An-Naml ayat 77 Al-Quran menjadi petunjuk bagi…
a. Orang-orang mukmin c. kaum yahudi
b. Keturunan adam d. orang-orang lengah

42. Al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur selama…
a. 21 tahun 2 bulan 22 hari c. 22 tahun 2 bulan 22 hari
b. 23 tahun 2 bulan 22 hari d. 24 tahun 2 bulan 22 hari

43. Zuhud dari segi bahasa artinya…
a. Lari c. mencampuri
b. Bergandengan d. meninggalkan

44. Kebaliakn dari sifat zuhud adalah…
a. Hubbun nikmah c. hubbulloh
b. Hubbud dunya d. hubbub rasul

45. Berikut ini yang tidak termasuk dalam ciri-ciri orang yang zuhud adalah…
a. Pengabdian kepada Allah tidak termasuk oleh harta
b. dunia akhirat sama-sama diutamakan
c. Orientasi hidupnya hanya untuk Allah
d. harta dunia bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana

46. Dalam sejarah, orang-orang berikut ini yang tidak zuhud adalah…
a. Abu Bakar A-Shidiq c. Abdur Rahman bin Auf
b. Usman bin Affan d. Tsa’labah

47. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang tawakal adalah…
a. Menyerahkan keputusan kepada Allah c. berharap pertolongan Allah
b. Tidak meninggalkan usaha/ikhtiar d. tidak gelisah

48. Barangsiapa ingin tanaman akhirat Allah akan…
a. Mengurangi hasilnya c. mengambil hasilnya
b. Menambah hasilnya d. membinasakan hasilnya

49. Merendahakan diri terhadap sesama manusia merupakan arti sifat…
a. Tawadhu c. qanaah
b. Taat d. sabar

50. Tawakal merupakan sifat atau akhlaq…
a. Karimah c. sayyi’ah
b. Mazmunah d. munkarah


Related : Soal Ulangan Ujian Pendidikan Agama Islam kelas 8 Semester 1 UAS PAI kelas 8 SMP

0 Komentar untuk "Soal Ulangan Ujian Pendidikan Agama Islam kelas 8 Semester 1 UAS PAI kelas 8 SMP"

Terima kasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog tipstriksib

WARNING!!
Komentar SPAM akan dihapus segera setelah saya review
Bila anda senang dengan artikel ini silahkan berkomentar dengan baik dan bijak.